Nákup na splátky výhodně a z pohodlí domova
  • Reklamace

Reklamace

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku. V případě, že kupujícím není podnikatel, se práva a povinnosti smluvních stran dále řídí rovněž ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Záruka za jakost
V případě, že kupujícím je spotřebitel, je na veškeré zboží poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). V případě, že kupujícím je podnikatel, je na veškeré zboží poskytována záruka za jakost v délce 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Jako záruční list slouží faktura.

 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a dále:

  • na vady vzniklé špatným a nepřiměřeným zacházením či použitím a nedodržením podmínek pro používání a údržbu,
  • na vady způsobené mechanickým poškozením,pokud je zboží skladováno ve vlhkých a nekrytých prostorách, popř. je používáno v prostorách, které neodpovídají bytovému prostředí, či prostředí, pro které je zboží určeno.
  • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních vlivů, násilného poškození,
  • při porušení garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,
  • poškozením zboží při přepravě (v případě vlastní přepravy), v případě přepravy externí dodavatelskou službou si prodávající vyhrazuje právo kontroly na místě, kde byl výrobek přepraven,
  • na jednostranné a stálé používání pouze některé části zboží (např. u čalouněného zboží je nutné a žádoucí rovnoměrné požití zboží).


Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní – li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Lze využít reklamační formulář. 
Ke stažení zde.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal – li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí – li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@postelin.cz. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.

Reklamace musí obsahovat:
• číslo objednávky nebo číslo faktury
• název reklamovaného zboží
• označení reklamovaného dílu dle montážního návodu
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@postelin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího

Zákazníci, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínky vstupují s prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Kontaktní formulář
Kontakt

Reklamace a vrácení zboží

Postelin - sklad
Středulínského 966/26
Ostrava – Vítkovice, 703 00

Sociální sítě

 

Fakturační adresa a sídlo společnosti

Jozef Kozelek
Opavská 818
708 00 Ostrava – Poruba

Spisová značka

Fyzická osoba-podnikatel
zapsaná v živnostenského rejstříku
Magistrátu města Ostravy
IČO: 44774575

essox