Nákup na splátky výhodně a z pohodlí domova
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Jozef Kozelek s místem podnikání Opavská 818, 708 00, Ostrava - Poruba, IČO: 44774575 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemní práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.postelin.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění.

 

2.      KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonem stanovených důvodů, není-li v těchto  obchodních podmínkách stanoveno jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, jenž bude požadovat úhradu ceny zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím dle ujednání obsaženého v čl. 3.2 těchto obchodních podmínek v případě, kdy tento kupující (resp. kupující, jenž se identifikuje shodných telefonním číslem či e-mailovou adresou) v minulosti odmítl objednané zboží na dobírku převzít. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo požadovat po takovémto kupujícím úhradu ceny zboží před odesláním zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující zcela sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávající výslovně prohlašuje (a kupující bere na vědomí), že veškeré zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.postelin.cz, je určeno pouze pro užívání v domácnosti běžným způsobem; není určeno pro užívání v komerčních prostorách či všude tam, kde jsou z povahy věci kladeny zvýšené nároky na toto zboží (komerční prostory, zvýšený rozsah užívání nadměrným počtem osob atd.).

Kupující bere na vědomí, že odstín barevného provedení zboží se může lišit v závislosti na nastavení zobrazovacího zařízení (monitor, display mobilního zařízení, projektor apod.).
Tolerance rozměrů u čalouněného nábytku je ±5 cm.
Na dárky, které jsou prodávajícím poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat žádný právní nárok.


2.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


2.1.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku spotřebitel, v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
• Odešlete Návrh o odstoupení od kupní smlouvy (nejlépe e-mailem na info@postelin.cz) s následujícím textem: Odstupuji od uzavřené kupní smlouvy číslo XY, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží peněz na účet (uveďte prosím číslo účtu). Dále uveďte datum a podpis. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.
• Zboží zašlete zpět na adresu skladu (Středulinského 966/26, Ostrava – Vítkovice, 703 00). Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
• Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
• Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy pouze u části dodaného zboží, budou náklady na dodání ponechaného zboží hrazeny spotřebitelem v plné výši dle aktuální ceny dopravného pro hodnotu ponechaného zboží
• V případě, že bude spotřebitel chtít zaslat peněžní prostředky složenkou, uhradí poplatek ve výši 50 Kč.
• Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm.  d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
(zboží na objednávku s čalouněním na přání, zboží s atypickým rozměrem, se specifickým odstínem moření, speciální látkou nebo kombinací látek apod…)2.1.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele/výrobce zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 20% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou – především náklady na zmařenou přepravu ke kupujícímu a zpět na centrální sklad prodávajícího. V případě, že smluvní pokutu nebude uhrazena v termínu do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána soudní cestou.


3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1. CENY

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

 

3.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
Vybrané zboží zašleme na Vaši adresu a zaplatíte v hotovosti při dodání zboží přímo řidiči (u řidiče
není možné platit kartou).
V tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtována dobírka ve výši 99,- Kč.
Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle termínu dodání uvedeného u zboží.
Po doručení objednávky Vám zašleme fakturu-daňový doklad. Pečlivě si jí uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží.

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 94-4320620207/0100, vedený u KB.
V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny včetně ceny za dopravu v plné výši prodávajícímu na účet.

Po odeslání objednávky Vám automaticky zašleme na Vaši e-mailovou adresu zálohovou fakturu
.
Číslo zálohové faktury použijte jako variabilní symbol a číslo objednávky jako specifický symbol.
O přijetí platby Vás budeme informovat e-mailem, většinou je to do dvou pracovních dnů od zadání platby ve Vaši bance.
Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle termínu dodání uvedeného u zboží.
Po doručení objednávky Vám zašleme fakturu-daňový doklad. Pečlivě si jí uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží.


bezhotovostně platební kartou
V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny včetně ceny za dopravu v plné výši prodávajícímu na účet.
Po odeslání objednávky budete požádáni o zadání čísla Vaší platební karty přes online zabezpečenou platební bránu.
O přijetí platby Vás budeme informovat e-mailem nejpozději následující pracovní den.
Po přijetí Vaší platby, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle termínu dodání uvedeného u zboží a v potvrzení objednávky.
Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu dle termínu dodání uvedeného u zboží.
Po doručení objednávky Vám zašleme fakturu-daňový doklad. Pečlivě si jí uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží.

v hotovosti při osobním odběru v kamenných prodejnách, naleznete zde 
bezhotovostně prostřednictvím platební karty při osobním odběru odběrukamenných prodejnách, naleznete zde
prostřednictvím úvěru poskytovaného společností Essox
 s.r.o.,IČ 26764652, viz. Nákup na splátky

V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu až do výše 50% z celkové kupní ceny ještě před objednáním zboží kupujícímu.


4. DODACÍ PODMÍNKY


4.1 OSOBNÍ ODBĚR

V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v provozovně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na e-mail kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud kupující neodebere zboží do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k odběru, je prodávající oprávněn požadovat po něm zaplacení poplatků za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/každý, již započatý den. Pokud zboží nebude odebráno do 1 měsíce ode dne odeslání výzvy k odběru zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě osobního odběru je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na předávacím protokolu při výdeji zboží. Svým podpisem kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží je kompletní a bez mechanického poškození.


4.2 DORUČENÍ ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu dle bodu 2.1.2.

Zboží je doručováno prostřednictvím externí přepravní společnosti (DHL, GEIS, vlastní doprava). Způsob dodání zboží včetně výše nákladů na dodání jsou uvedené na webové rozhraní. V objednávce bude vždy uvedená  konečná cena, která již náklady na zvolený způsob zahrnuje.

 Dopravné se liší podle ceny objednaného zboží:

• objednávka do 24 999 Kč - dopravné 499 Kč
• objednávka nad 25 000 Kč - dopravné zdarma


Za provedenou přepravu se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení v pracovní dny mezi osmou a osmnáctou hodinou bez možnosti
 určení přesného času doručení předem. Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození.

Předmětem smlouvy ani součástí ceny není montáž ani výnos zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem předávacího protokolu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do předávacího protokolu, který podepisuje přepravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.
V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat
.
V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující neprodleně kontaktuje reklamačního pracovníka internetového obchodu. Taková reklamace bude přijata a vyřízena v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží).


5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku. V případě, že kupujícím není podnikatel, se práva a povinnosti smluvních stran dále řídí rovněž ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Záruka za jakost
V případě, že kupujícím je spotřebitel, je na veškeré zboží poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). V případě, že kupujícím je podnikatel, je na veškeré zboží poskytována záruka za jakost v délce 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Jako záruční list slouží faktura.

 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a dále:

  • na vady vzniklé špatným a nepřiměřeným zacházením či použitím a nedodržením podmínek pro používání a údržbu,
  • na vady způsobené mechanickým poškozením,pokud je zboží skladováno ve vlhkých a nekrytých prostorách, popř. je používáno v prostorách, které neodpovídají bytovému prostředí, či prostředí, pro které je zboží určeno.
  • na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních vlivů, násilného poškození,
  • při porušení garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,
  • poškozením zboží při přepravě (v případě vlastní přepravy), v případě přepravy externí dodavatelskou službou si prodávající vyhrazuje právo kontroly na místě, kde byl výrobek přepraven,
  • na jednostranné a stálé používání pouze některé části zboží (např. u čalouněného zboží je nutné a žádoucí rovnoměrné použití zboží).


Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní – li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Lze využít reklamační formulář.
Ke stažení zde.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal – li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí – li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@postelin.cz. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.

Reklamace musí obsahovat:
• číslo objednávky nebo číslo faktury
• název reklamovaného zboží
• označení reklamovaného dílu dle montážního návodu
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese reklamace@postelin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího

Zákazníci, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínky vstupují s prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

 

7. DOTAZNÍK

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) nalezne kupující v sekci Ochrana soukromí na webových stránkách prodávajícího.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) z jeho strany prodávajícímu.  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná přes účet kupujícího nebo na vyžádání. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jozef Kozelek, Pavlovova 2624/29, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, adresa elektronické pošty info@postelin.cz, telefon +420 721 213 312


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2020.

Kontaktní formulář
Kontakt

Reklamace a vrácení zboží

Postelin - sklad
Středulínského 966/26
Ostrava – Vítkovice, 703 00

Sociální sítě

 

Fakturační adresa a sídlo společnosti

Jozef Kozelek
Opavská 818
708 00 Ostrava – Poruba

Spisová značka

Fyzická osoba-podnikatel
zapsaná v živnostenského rejstříku
Magistrátu města Ostravy
IČO: 44774575

essox